Polityka prywatności - Rodo

I. Czym jest Polityka Prywatnoci?

Polityka prywatnoci stanowi zbiór zasad majcych na celu poinformowanie Uytkownika o procesie dotyczcym pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Procesy te sdokonywane w oparciu o obowizujce przepisy prawa, w szczególnoci Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz pozostałe przepisy dotyczce ochrony danych osobowych, w szczególnoci o ustawz 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781). Celem niniejszej Polityki Prywatnoci jest zrealizowanie obowizku informacyjnego wynikajcego z art. 13 RODO.

II. Definicje

 1. ADMINISTRATOR – Fitness Support Piotr Grabowski ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg NIP 5782754789

 2. DANE OSOBOWE – informacje na temat osoby fizycznej zidentyfikowanej lub moliwej do zidentyfikowania poprzez czynnik/czynniki okrelajce fizyczn, fizjologiczn, genetyczn, psychiczn, ekonomiczn, kulturowlub społeczntosamość (w tym imii nazwisko, numer identyfikacyjny, IP urzdzenia, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy, informacje gromadzone za porednictwem Plików Cookies i innej podobnej technologii).

 3. KLIENT – Uytkownik dokonujcy zakupu Produktu/Produktów w Sklepie Internetowym.

 4. POLITYKA – niniejsza Polityka Prywatnoci.

 5. RODO – Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016

  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w

  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 6. SKLEP INTERNETOWY – dostpna w sieci internetowej pod adresem www.specialfitness.pl platforma sprzedaowa Produktów oraz wiadczenia usług

  oferowanych przez Sprzedawc.

 7. BLOG – blog prowadzony na łamach Sklepu Internetowego przez Administratora.

 8. UYTKOWNIK – osoba fizyczna odwiedzajca Sklep Internetowy i korzystajca z usług

  oferowanych przez Administratora i opisanych w Polityce Prywatnoci.

 1. ZAREJESTROWANY UYTKOWNIK – osoba fizyczna, która zarejestrowała siw Sklepie Internetowym, tworzc Konto Klienta.

 2. REGULAMIN – Regulamin Serwisu, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług drogelektroniczn(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), dostpny pod adresem https://specialfitness.pl/ content/12-regulamin-sklepu.

III. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest

Fitness Support Piotr Grabowski

ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg

NIP 5782754789

. Kontakt z Administratorem jest moliwy poprzez wysłanie pisemnej wiadomoci na wskazany wyej adres siedziby lub poprzez wysłanie wiadomoci na adres e-mail sklep@specialfitness.pl

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okresy ich przetwarzania

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalnoci Administrator przetwarza dane osobowe Uytkowników w rónych celach, jednake z zastrzeeniem przetwarzania ich zgodnie z prawem.

Dane osobowe sprzetwarzane w zwizku z nastpujcymi kategoriami działa:

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego
Dane zbierane na temat U
ytkowników korzystajcych ze Sklepu internetowego (w tym go przegldajcych) mogstanowidane osobowe (szczególnie w przypadku, gdy dotyczZarejestrowanego Uytkownika), w zwizku z czym dane osobowe w zakresie przegldania i korzystania ze Sklepu Internetowego przetwarzane sprzez Administratora w jednym bdkilku nastpujcych celach i w oparciu o nastpujce podstawy prawne:
wiadczenie usług drogelektronicznw zakresie udostpniania Uytkownikom treci zamieszczonych na łamach Sklepu Internetowego – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: niezbdność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• zapami
tywanie aktualnej zawartoci koszyka – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na ułatwieniu Klientowi zawarcia Umowy Sprzeday lub kontynuacji z rónych przyczyn przerwanej transakcji;

• analiza i statystyka – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na stałej analizie zachowania Uytkowników w celu dostosowania Sklepu Internetowego do ich preferencji i finalnie wzrostu jakoci wiadczonych usług;

• usprawnienie procesu zakupowego dziki weryfikacji lokalizacji urzdzenia kocowego (w sytuacji, kiedy włączona została funkcja ledzenia lokalizacji urzdzenia kocowego) – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na podwyszaniu jakoci wiadczonych usług;

• ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczelub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na koniecznoci zapewnienia ochrony jego praw.

Aktywność Uytkownika w Sklepie Internetowym (w tym jego dane osobowe), srejestrowane w logach systemowych – stanowione system komputerowy przechowujcy chronologiczny zapis informacji na temat zdarzei działaw systemie informatycznym. Zebrane w logach informacje (w tym dane osobowe) sprzetwarzane w zwizku ze wiadczeniem przez Administratora okrelonych usług i podwyszaniem ich jakoci. Administrator przetwarza je równiew celach technicznych – dane te mogbytymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczestwa i właciwego funkcjonowania systemów informatycznych.

W zakresie, w jakim dane osobowe sprzetwarzane w zwizku z realizacjprzez Administratora umowy, bdone przetwarzane przez czas trwania teje umowy, a po tym okresie (w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze) równieprzez okres wymagany obowizujcymi przepisami prawnymi. W zakresie danych przetwarzanych w zwizku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, dane bdprzetwarzane do momentu osignicia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której te dane dotycz. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednake konieczne w celu korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

2. Rejestracja i logowanie w Sklepie Internetowym
U
ytkownicy, którzy tworzKonto Klienta w Sklepie Internetowym, co stanowi jednoczesne wyraenie woli rejestracji w Sklepie Internetowym, zobowizani sdo podania adresu e-mail, który jest konieczny do utworzenia ww. konta. Dane osobowe podane Administratorowi w zakresie rejestracji i logowania w Sklepie Internetowym sprzetwarzane w jednym bdkilku nastpujcych celach i w oparciu o nastpujce podstawy prawne:

wiadczenie usług drogelektronicznw zakresie udostpniania Uytkownikom treci zamieszczonych na łamach Sklepu Internetowego – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: niezbdność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• analiza i statystyka – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj
cy na stałej analizie zachowania Uytkowników w celu dostosowania Sklepu Internetowego do ich preferencji i finalnie wzrost jakoci wiadczonych usług;

• ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczelub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na koniecznoci zapewnienia ochrony jego praw.

W zakresie, w jakim dane osobowe sprzetwarzane w zwizku z realizacjprzez Administratora umowy, bdone przetwarzane przez czas trwania teje umowy, a po tym okresie (w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze) równieprzez okres wymagany obowizujcymi przepisami prawnymi. W zakresie danych przetwarzanych w zwizku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, dane bdprzetwarzane do momentu osignicia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której te dane dotycz. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednake konieczne w celu załoenia i korzystania z Konta Klienta.

3. Prowadzenie Konta Klienta oraz zgoda na automatyczne uzupełnianie danych
U
ytkownicy, którzy stworzyli Konto Klienta, co stanowi jednoczesne wyraenie woli rejestracji w Sklepie Internetowym, otrzymujdostp do panelu obsługi konta. Do obsługi konta niezbdne jest przetwarzanie adresu e-mail, w zwizku z czym jego niepodanie przez Uytkownika na etapie zakładania Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub jego póniejsze usunicie uniemoliwia prowadzenie konta. Aby ułatwiUytkownikowi składanie zamówieza porednictwem Sklepu Internetowego, w panelu edycji Konta Klienta Uytkownik moe podadodatkowe dane i wyrazizgodna ich przetwarzanie w celu automatycznego uzupełniania danych na etapie składania zamówienia. Podane dodatkowe dane Uytkownik moe w kadym momencie zaktualizowalub usunąć – ich podanie jest w pełni dobrowolne, a niepodanie nie skutkuje jakimkolwiek wpływem na korzystanie z Konta Klienta i Sklepu Internetowego. W przypadku prowadzenia Konta Klienta w panelu obsługi konta dostpna jest historia zamówieZarejestrowanego Uytkownika. Dane osobowe podane Administratorowi sprzetwarzane w jednym bdkilku nastpujcych celach i w oparciu o nastpujce podstawy prawne:

wiadczenie usług drogelektronicznw zakresie udostpniania Uytkownikom treci zamieszczonych na łamach Sklepu Internetowego – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: niezbdność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• analiza i statystyka – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj
cy na stałej analizie zachowania Uytkowników w celu dostosowania Sklepu Internetowego do ich preferencji i finalnie wzrost jakoci wiadczonych usług;

• ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczelub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na koniecznoci zapewnienia ochrony jego praw;
• automatyczne uzupe
łnianie danych na etapie składania zamówienia przez Uytkownika w celu ułatwienia mu złoenia zamówienia – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: dobrowolna zgoda Uytkownika, którma prawo wycofaw dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przy jednoczesnym zastrzeeniu, e cofnicie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem;

• cele marketingowe Administratora – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na moliwoci promocji Produktów oferowanych za porednictwem Sklepu Internetowego.

W zakresie, w jakim dane osobowe sprzetwarzane w zwizku z realizacjprzez Administratora umowy, bdone przetwarzane przez czas trwania teje umowy, a po tym okresie (w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze) równieprzez okres wymagany obowizujcymi przepisami prawnymi. W zakresie danych przetwarzanych w zwizku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, dane bdprzetwarzane do momentu osignicia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której te dane dotycz. Dane przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyraonej zgody bdprzetwarzane do momentu osignicia celu przez Administratora, chyba, e wczeniej Uytkownik wycofa zgod.

4. Złoenie Zamówienia w Sklepie Internetowym
Z
łoenie Zamówienia (tj. zakup Produktu/Produktów) przez Uytkownika w Sklepie Internetowym jest cile zwizany z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowizkowe jest dobrowolne, jednake konieczne w celu prawidłowej realizacji Zamówienia oraz jego dostarczenia – niepodanie tych danych skutkuje brakiem moliwoci zawarcia Umowy Sprzeday. Wystawienie faktury VAT w zwizku ze złoonym przez Uytkownika Zmówieniem równiewiąże siz przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowizkowe jest konieczne w celu zawarcia Umowy Sprzeday – niepodanie tych danych

skutkuje brakiem moliwoci zawarcia Umowy Sprzeday. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na realizacjZamówienia. Dane osobowe podane w zakresie składania Zmówienia w Sklepie Internetowym przetwarzane sw jednym bdkilku poniszych celach i w oparciu o nastpujce podstawy prawne:

• zawarcie Umowy Sprzeday i realizacja złoonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: niezbdność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• wystawienie faktury VAT oraz przechowywanie jej przez okres wskazany w powszechnie obowi
zujcych przepisach prawnych, a take realizacja pozostałych obowizków ustawowych ciążących na Administratorze, które wynikajwprost z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowoci – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: niezbdność przetwarzania do wypełnienia obowizku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

• realizacja pozostałych obowizków ustawowych ciążących na Administratorze – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: niezbdność przetwarzania do wypełnienia obowizku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• analiza i statystyka – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj
cy na stałej analizie zachowania Uytkowników w celu dostosowania Sklepu Internetowego do ich preferencji i finalnie wzrost jakoci wiadczonych usług;

• ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczelub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na koniecznoci zapewnienia ochrony jego praw.

W zakresie, w jakim dane osobowe sprzetwarzane w zwizku z realizacjprzez Administratora umowy, bdone przetwarzane przez czas trwania teje umowy, a po tym okresie (w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze) równieprzez okres wymagany obowizujcymi przepisami prawnymi. W zakresie danych przetwarzanych w zwizku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, dane bdprzetwarzane do momentu osignicia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której te dane dotycz.

5. Kontakt za porednictwem Formularza kontaktowego
W Sklepie Internetowym Administrator udost
pnił Uytkownikom moliwość kontaktu z nim poprzez formularz kontaktowy. Skorzystanie z formularza jest w pełni dobrowolne, ale wymagane jest podanie danych osobowych niezbdnych do póniejszego kontaktu z Uytkownikiem i obsługi jego zapytania – niepodanie tych danych skutkuje brakiem moliwoci skorzystania z formularza. Niepodanie pozostałych danych pozostaje bez wpływu na moliwość skontaktowania siz

Administratorem. Dane osobowe podane Administratorowi w ramach kontaktu poprzez Formularz kontaktowy sprzetwarzane w jednym bdkilku nastpujcych celach i w oparciu o nastpujce podstawy prawne:
• identyfikacja nadawcy zapytania i obs
ługi jego zapytania przesłanego przez Formularz kontaktowy – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na koniecznoci prawidłowej obsługi zapytaUytkowników;

• analiza i statystyka – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na stałej analizie zachowania Uytkowników w celu dostosowania Sklepu Internetowego do ich preferencji i finalnie wzrost jakoci wiadczonych usług;

• ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczelub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na koniecznoci zapewnienia ochrony jego praw.

W zakresie, w jakim dane osobowe sprzetwarzane w zwizku z obsługzapytania, bdone przetwarzane przez czas realizacji tego procesu, a po tym okresie (w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze) równieprzez okres wymagany obowizujcymi przepisami prawnymi. W zakresie danych przetwarzanych w zwizku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, dane bdprzetwarzane do momentu osignicia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której te dane dotycz.

6. Kontakt telefoniczny i mailowy z Biurem Obsługi Klienta
Administrator umo
liwia Uytkownikom kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Skorzystanie z tej formy kontaktu, zalenie od kanału komunikacji (e-mail lub telefon), wiąże siz podaniem przez Uytkownika numeru telefonu lub adresu e-mail. W celu uzyskania pomocy lub odpowiedzi na przesłane przez Uytkownika zapytanie niezbdne moe siokazapodanie innych danych osobowych – podanie danych wskazanych przez pracowników Biura Obsługi Klienta moe bywymagane w celu przyjcia oraz prawidłowej obsługi zapytania. Ich podanie jest dobrowolne, jednake brak podania tych danych moe skutkowabrakiem moliwoci skorzystania z pomocy Biura Obsługi Klienta. Podanie niewymaganych danych jest w pełni dobrowolne. Dane osobowe podane Administratorowi mailowo lub telefonicznie w zakresie realizacji kontaktu z Biurem Obsługi Klienta sprzetwarzane w jednym bdkilku nastpujcych celach i w oparciu o nastpujce podstawy prawne:

• identyfikacja nadawcy zapytania i obsługi jego zapytania – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na koniecznoci prawidłowej obsługi zapytaUytkowników;
• analiza i statystyka – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj
cy na stałej analizie zachowania Uytkowników w celu dostosowania Sklepu Internetowego do ich preferencji i finalnie wzrostu jakoci wiadczonych usług;

• ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczelub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na koniecznoci zapewnienia ochrony jego praw.

W zakresie, w jakim dane osobowe sprzetwarzane w zwizku z obsługzapytania, bdone przetwarzane przez czas realizacji tego procesu, a po tym okresie (w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze) równieprzez okres wymagany obowizujcymi przepisami prawnymi. W zakresie danych przetwarzanych w zwizku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, dane bdprzetwarzane do momentu osignicia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której te dane dotycz.

7. Marketing
Administrator mo
e przetwarzapozyskane dane osobowe Uytkowników w celu realizowania swoich działamarketingowych – podstawprawntego działania stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na moliwoci promocji własnej działalnoci oraz oferowanych za porednictwem Sklepu Internetowego Produktów. Działania te mogpolegana:
• wy
wietlaniu Uytkownikowi treci marketingowych niedostosowanych do jego preferencji, a jedynie do treci przegldanych stron internetowych (reklama kontekstowa);
• wy
wietlaniu Uytkownikowi treci marketingowych odpowiadajcych jego zainteresowaniom (reklama behawioralna), jednak w takim przypadku przetwarzanie danych opiera sina wyraonej przez Uytkownika dobrowolnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych bdprzetwarzane do czasu osignicia celów przez Administratora lub złoenia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotycz. Z kolei w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyraonej przez Uytkownika zgody – do momentu jej wycofania, jednak z zastrzeeniem, e wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Administrator w swojej działalnoci dotyczcej Sklepu Internetowego korzysta z pomocy innych podmiotów, co wiąże siz koniecznociprzekazywania danych osobowych. W zwizku z tym dane osobowe Uytkowników mogbyprzekazywane firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, firmom i operatorowi logistycznemu, dostawcom produktów, operatorom systemu informatycznego, podmiotom prowadzcym systemy do mailowego lub telefonicznego marketingu, operatorowi płatnoci, a take firmom audytorskim, prawnym, doradczym i marketingowym.

2. Poza powyej wskazanymi odbiorcami dane osobowe Administrator moe przekazaosobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych w sytuacji, kiedy wymagajtego przepisy prawa lub Administrator jest do tego uprawniony.

VI. Prawa Uytkowników w zakresie danych osobowych

1. Uytkownikom, których dane osobowe dotycz, przysługujnastpujce prawa:
a. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie wysnuwaj
cej żądanie informacjo przetwarzaniu danych osobowych (cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, zakres posiadanych danych, odbiorcy danych osobowych, termin usunicia danych osobowych);
b. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie wysnuwaj
cej żądanie kopiprzetwarzanych danych dotyczcych teje osoby;
c. prawo do sprostowania danych osobowych – na tej podstawie Administrator usuwa na
żądanie danej osoby ewentualne niezgodnoci lub błędy dotyczce przetwarzanych danych osobowych, a take w razie koniecznoci je aktualizuje;
d. prawo do usuni
cia danych osobowych – na tej podstawie Uytkownik moe żądaod Administratora usunicia danych, których przetwarzanie nie jest juniezbdne do realizowania adnego z celów, dla których zostały zebrane;
e. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator na
żądanie danego Uytkownika zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych (z wyjtkiem operacji, na które wyraziła zgodosoba, której dane dotyczoraz ich przechowywania zgodnie z przyjtymi zasadami retencji lub dopóki nie ustanprzyczyny ograniczenia przetwarzania danych osobowych); f. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane sprzetwarzane w zwizku z zawartumowlub wyraonzgod, Administrator wydaje dane dostarczone przez osob, której one dotycz, w formacie pozwalajcym na ich odczyt komputerowy;

g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotycz, moe w kadym momencie skutecznie sprzeciwisiprzetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych bez podania jakichkolwiek powodów;
h. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotycz
, moe w kadym momencie skutecznie sprzeciwisiprzetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierauzasadnienie i podlega ocenie Administratora.

2. Jeeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyraonej przez Uytkownika zgody, w kadej chwili Uytkownik moe wycofatzgod. Jeeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyraonej zgody, do czasu jej cofnicia Administrator ma prawo przetwarzadane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

3. Wniosek dotyczcy realizacji praw opisanych powyej bdsprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Uytkownik moe złoypisemnie piszc na adres

Fitness Support Piotr Grabowski ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg, lub poprzez wysłanie wiadomoci na adres e-mail sklep@specialfitness.pl Wniosek powinien precyzyjnie wskazywa, czego dotyczy żądanie:

• kto składa dany wniosek;
• z jakiego uprawnienia z opisanych powy
ej chce skorzystaosoba składajca wniosek; • jakich celów przetwarzania danych osobowych dotyczy żądanie.

Jeeli Administrator nie bdzie w stanie ustalitreci żądania lub zidentyfikowaosoby składajcej wniosek w oparciu o dane zawarte w zgłoszeniu, zastrzega sobie moliwość zwrócenia sido wnioskodawcy o niezbdne informacje. Odpowiedna zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, jednak nie póniej niw cigu miesica od otrzymania danego zgłoszenia. W razie koniecznoci przedłuenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawco przyczynach ewentualnego przedłuenia. Odpowiedzostanie przez Administratora udzielona na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawc(za wyjtkiem, kiedy z treci zgłoszenia wynika chęć otrzymania przez Uytkownika informacji zwrotnej na adres e-mail (o ile Uytkownik go podał).

VII. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych

W sytuacji, kiedy Uytkownik uwaa, e jego dane osobowe sprzetwarzane niezgodnie z obowizujcym prawem, moe wnieść skargdo Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do Pastw Trzecich i Organizacji Midzynarodowych

Co do zasady, dane osobowe Uytkowników nie sprzekazywane do Pastw Trzecich.

IX. Uwagi kocowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszPolitykPrywatnoci obowizujprzepisy RODO oraz polskie przepisy powszechnie obowizujce dotyczce ochrony danych osobowych.
2. Integraln
częścininiejszej Polityki Prywatnoci jest Polityka Plików Cookies dostpna w sekcji Informacje w Sklepie Internetowym.

3. Polityka Prywatnoci obowizuje od momentu publikacji jej w Sklepie Internetowym, tj. od dnia 28.04.21, i jest dostpna w sekcji Informacje w Sklepie Internetowym.