Specialfitness regulamin sklepu ze sprzętem do siłowni

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.specialfitness.pl prowadzony jest przez firmę

  Fitness Support Piotr Grabowski

  ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg

  NIP 5782754789

          tel. 692 439 349

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 • Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 • Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Podczas składania zamówienia w sklepie Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 • Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga założenia Konta lub podania w Formularzu Zamówienia danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia.
 • Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

2. DEFINICJE

 • SPRZEDAWCA – Fitness Support Piotr Grabowski ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg NIP 5782754789
 • SKLEP – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.specialfitness.pl
 • KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu.
 • KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży: 1. osoba fizyczna, 2. osoba prawna, 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • PRZEDSIĘBIORCA – korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 • UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • KONTO – Usługa elektroniczna umożliwiająca Klientowi założenie konta w Sklepie. Konto stanowi, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o zamówieniach złożonych przez niego w Sklepie.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie Zamówienia przez interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KOSZYK – element oprogramowania Sklepu. W elektronicznym koszyku widoczne są Produkty wybrane przez Klienta do zakupu, istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się również, stosowanie do cech Produktu, umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych, koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:1. urządzenie końcowe (komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne) z dostępemdo sieci Internet,2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer wwersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 iwyższej,3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługiJavascript,5. zainstalowany program FlashPlayer,6. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.

4. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 • Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@specialfitness.pl lub pisemnie na adres:

  Fitness Support Piotr Grabowski

  ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg

5. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 • W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 • Po zalogowaniu się do Sklepu należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
 • Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu. Należy wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 • Po wybraniu Produktów należy wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.
 • Finalizując zamówienie należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

6. OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za Stronie Sklepu 
  ( https://specialfitness.pl/content/7-formy-platnosci )

7. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 • Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 • Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu zakupu na stronie Sklepu Internetowego (poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”). Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
 • W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych, dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w trakcie składania Zamówienia. Przesłana wiadomość e-mail zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.7 Regulaminu, 3. dodatkowe utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

8. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 • W wypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • W wypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • W wypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i Europy 
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 • Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na Stronie Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 • W wypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • W wypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W wypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych.
 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 1. W wypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 2. W wypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 • W wypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Bieg terminu określonego w pkt. 9.1. Regulaminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.
 • W wypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 9.1. Regulaminu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • W wypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez określony czas (prenumerata), termin wskazany w pkt. 9.1. Regulaminu biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres:

  Fitness Support Piotr Grabowski

  ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg

  , bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@specialfitness.pl
 • W wypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do: 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy; 5. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy; 6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 8. Umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;9. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

10. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • W wypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:

  Fitness Support Piotr Grabowski

  ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Jeżeli ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca poinformuje o tym Konsumenta, a także udzieli mu informacji o kosztach zwrotu Produktu.

11. REKLAMACJA PRODUKTU

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • W wypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 • Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 • Reklamacje składać można pisemnie na adres:

  Fitness Support Piotr Grabowski

  ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg

  , lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczty: sklep@specialfitness.pl
 • Zaleca się, aby w reklamacji podać:1. rodzaj i zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia; 2. żądanie Klienta w związku z wadą towaru (oczekiwany sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, żądanie obniżenia ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży); 3. dane kontaktowe Klienta składającego reklamację.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy: ul. Na Załęczu 1D , 31-587 Kraków
 • W wypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta, wynikających z rękojmi, niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul.ul. Na Załęczu 1D , 31-587  Kraków. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 • Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu wskazanego w pkt. 11.7. Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po usunięciu wady lub dokonaniu wymiany na wolny od wad.
 • W wypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w opisie Produktu w Sklepie.

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, a także za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Usługobiorcy nie będącemu konsumentem ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona, zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 • Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą nie będącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 • Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest

  Fitness Support Piotr Grabowski

  ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg

  NIP 5782754789

 • Podanie danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji Zamówienia.
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane przez Administratora, wykorzystywane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 • W wypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W wypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przedstawione zostały w Polityce Prywatności opublikowanej na Stronie Sklepu.
  ( https://specialfitness.pl/content/11-polityka-prywatnosci )
  ( https://specialfitness.pl/content/9-informacja-o-cookies )

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn (tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw) w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: 1. Kodeksu Cywilnego; 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 3. Ustawy o prawach konsumenta, 4. Ustawy o ochronie danych osobowych.